צור קשר לתוכן הדף

שפכים

 1. כללימיחזור זה כל הסיפור

הטיפול בנושא השפכים באיגוד מוכתב על- ידי מבנה וצרכי משק המים בארץ ובשטח האיגוד.
ככלל, מדינת ישראל מתייחסת לשפכים כאל משאב טבע ולראייה כ 87% משפכי התעשייה והשפכים הסניטאריים הנוצרים בישראל מושבים להשקייה חקלאית בלתי מוגבלת.
רוב השפכים הנוצרים בשטח האיגוד מוזרמים למכוני טיהור שפכים. בעסקים ומפעלי תעשייה בהם איכות השפכים אינה מתאימה להזרמה למכוני טיהור נדרשים בעלי העסקים לפנות שפכים אלו לאתרים המורשים על פי כל דין.

 1. תחומי פעילות
  א. בקרה ופיקוח

  האיגוד עוקב באופן שוטף אחר פעילות מכוני הטיפול בשפכים שבתחומו.

  האיגוד מבצע פעילות סדירה של פיקוח וביקורת על מפעלים, שתורמים שפכי תעשיה למערכות הביוב ברחבי האיגוד, בשילוב עם פעילויות פיקוח ואכיפה שמבצעות רשויות האיגוד, תאגידי המים, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.

   האיגוד מרכז את מאמצי האכיפה מול מפעלים ספציפיים, לפי ממצאי המעקב השוטף אחר איכויות השפכים.

  הטיפול במקורות הזיהום התעשייתיים מתבצע תוך התייחסות להקשר הכללי: מצבו של המט"ש המקבל את שפכי המפעל, סוג החקלאות המשתמשת בקולחים, שלבי ביניים עד לשימוש (מאגר, בריכות וכד'),

  סוגי היעדים האחרים שעלולים לקבל את השפכים (ים, נחל, אקוויפר) ומדיניות התאגידים והרשויות המקומיות.

  למפעלים רבים בשטח האיגוד יש מתקני קדם טיפול בשפכים

ב. הגנה על מקורות מים
האיגוד, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה,  תאגידי המים ויחידת האכיפה הסביבתית של עיריית אשדוד מבצעים מעקב צמוד אחר מפעלים החשודים בהזרמות בלתי תקינות למערכות הניקוז ולמקורות מים. כמו כן, האיגוד לוקח חלק פעיל בהחלטות הנוגעות למתן היתרי הזרמה לים ומשתף פעולה באופן מלא עם אגף ים וחופים.

ג. ליווי הטיפול בתקלות ביוב
במידה ומתרחשת תקלה באחת ממערכות הביוב הנמצאת בשטח האיגוד. רכז האיגוד יוצא לשטח ומלווה את תהליך הטיפול בתקלה מתחילתו ועד סופו. במידת הצורך נלקחת דגימה מהנוזל על מנת לאבחן את מקור הזורם ואיכותו. הרכז מוודא כי לאחר סיום הטיפול בתקלה המצב הוחזר לקדמותו.

ד. מתן חוות דעת בנוגע לתכניות סניטאריות ונספחים סביבתיים במפעלים חדשים- בנושא שפכים
צוות האיגוד מלווה מפעל חדש הרוצה לקום בשטח האיגוד ומנחה את בעליו לגבי החיבור למערכת הביוב והניקוז לפי הצורך. כמו כן, צוות האיגוד שותף בכתיבת תנאים ברישיון העסק ובהיתר הבניה לסירוגין.  שינוי תהליך קיים המשפיע על השפכים זוכה אף הוא להתייחסות וליווי מתאימים.

 1. תקנות וחוקים רלוונטים בנושא שפכים
 • חוק עזר לאשדוד (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב), התשמ"ז – 1987.
 • תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים), התשס"א – 2000.
 • תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס"ג – 2003.
 • תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשיה), התשס"ד – 2003.
 • כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א- 2011
 • תקנות המים (מניעת זיהום מים)(איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח 1998.
 • תנאי רישיון עסק