צור קשר לתוכן הדף

תכנון סביבתי

פעילות איגוד ערים לאיכות הסביבה בתחום התכנון הסביבתי מתמקדת בעבודת האיגוד עם הוועדות לתכנון ובנייה. המתכנן הסביבתי של האיגוד משתתף בישיבות הוועדות המקומיות והמרחביות כנציג השר לאיכות הסביבה ומביע את עמדתו בכל נושא שקשור לאיכות הסביבה. תפקידו של המתכנן לייעץ לוועדות התכנון, לשמור ולהגן על האינטרסים הסביבתיים כפי שהם באים לביטוי בתכניות מתאר, תכניות מפורטות ותכניות להיתרי בניה של אזורי תעשיה, מפעלים, מחסנים, מתקנים הנדסיים, מבני משקי בעלי-חיים, מבני ציבור ומגורים.

כל תכנית בנייה הקשורה באזורי תעשיה או במתקני תשתיות, וכל תכנית אחרת שוועדת תכנון סבורה שעשויה להיות לה השפעה על הסביבה או רגישות סביבתית נבדקת על-ידי אנשי המקצוע באיגוד. כל מפעל המבקש להצטרף לאחד מאזורי התעשייה בשטח האגוד נדרש להשתמש באמצעים הטכנולוגיים הזמינים הטובים ביותר (best available technology)   על מנת לעמוד בדרישות הסביבתיות.

פרויקטים מורכבים נדרשים לעיתים להכנת "תסקירי השפעה על הסביבה" או "חוות דעת סביבתית". אלו דוחות שמטרתם לנסות ולהעריך את ההשלכות הסביבתיות של הפרויקט בשלב תכנוני מוקדם.

 

אשדוד בדיקת היתרי בנייה

במהלך שנת 2012  נבדקו בשטח וניתנו הערות תכנון לכ-95 תכניות להיתרי בנייה. בין התרי הבניה שנבחנו היו מבני-תעשיה, מרכזים מסחריים, תחנות דלק, מבני-ציבור, מבני מגורים, ואנטנות סלולריות. במידה והיו הערות משמעותיות, נבדקו המבנים לאחר גמר הבנייה לפני מתן טופס 4 ותעודת גמר. בין הפרויקטים המשמעותיים שטופלו בהליך של היתר בנייה:

  • מתקן התפלה של חב' מקורות ייזום – מתקנים יבשתיים, מקטע יבשתי של צנרת שאיבת מי ים וצנרת פינוי מי רכז. לתכנית נערך תסקיר סביבתי – בריאותי בשלב התכניות המפורטות. בהיתרי הבנייה נדרשנו ליישם את מסקנות התסקיר.
  • מרלו"ג אגן כימיקלים – כולל בדיקת פרשה טכנית לאיכות סביבה וסקר סיכונים.
  • בתי מלון, מרכזים מסחריים, ומגדלי מגורים.

נבדקו וניתנו הערות תכנוניות לתכניות מפורטות ותכניות מתאר:

  • תכניות נקודתיות להוספת שימושים מעורבים באזור התעשייה הכבדה – תכניות אלו מתאימות למגמה התכנונית לעירוב שימושים ולהרחקת שימושים בחומרים מסוכנים מאזור התעשייה הכבדה. במסגרת הטיפול בתכניות נערך סקר שימושי קרקע וסיכונים מחומ"ס במגרשים הסמוכים.
  • תכנית הרובע המיוחד – נערכו שינויים ועדכונים בתכנית בעקבות השלמת תסקיר ההשפעה על הסביבה והדיונים לגבי השטחים לשימור ואזור החייץ שנדרש בין השטח המבונה לבין פארק החולות.

יישום מדיניות תכנונית בנושא חומרים מסוכנים
האיגוד בוחן בקשות להיתרי בנייה לעסקים ומחסנים העוסקים בחומרים מסוכנים בהתאם למדיניות התכנונית של עיריית אשדוד ואיגוד ערים. המגמה היא לבודד את הפעילות בחומרים מסוכנים מאזורי המגורים ומ"רצפטורים ציבוריים", ולהרחיקם לאזורי התעשייה שמיועדים לכך ומרוחקים מעל 1500 מ' מאזורי המגורים.

הוועדות המקומיות "שורקות" ו"זמורה"
במהלך שנת 2012 נבדקו בשטח וניתנו הערות לתוכניות להיתרי בנייה, תוכניות מפורטות, שימושים חורגים ותעודות גמר למבנים. 46 בשטח הוועדה המרחבית "שורקות", ו-11 בשטח הוועדה המרחבית "זמורה". בין התכניות שנבדקו וטופלו מצויים מבני תעשייה באזורי תעשייה קיימים, מבנים חקלאיים לגידול בעלי חיים,  מוסדות ציבור, גני אירועים ותחנות דלק.

אכלוס אזורי התעשייה בשטחי המועצות האזוריות
בהתאם להוראות התכניות המפורטות, החלות באזורי התעשייה השונים, האיגוד קיים תהליך של בדיקת העסקים המעוניינים להיכנס לאזורי התעשייה השונים מבחינת השפעתם הסביבתית הצפויה, והעביר לרשויות את המלצתו אם לקבל את העסקים לאזור התעשייה ובאילו תנאים. לשם כך נעשה שימוש בשאלון סביבתי וסיורים במפעלים (במידה ומדובר במפעל המבקש להעתיק את מיקומו מאזור אחר בארץ).

אסבסט
אנחנו  מנחים את וועדות התכנון בדבר הכללת תנאים בנושא פרוק אלמנטים בנויים של אסבסט צמנט בהיתרי בניה שכוללים הריסה או בניה במבנים קיימים שמכילים אסבסט צמנט. בכל פנייה שהייתה לאיגוד בנושא אסבסט, נערכה בדיקה בשטח וניתנה חוות דעת לגבי אופן הטיפול המומלץ באסבסט – פעולת תחזוקה מתאימות או פרוק ופינוי.

מערכת מידע גיאוגרפי (GIS)
נמשך הפיתוח של שכבות הנתונים במערכת GIS. המערכת משמשת כלי תכנוני וכמאגר מידע המשרת את כל הרכזים באיגוד על-ידי הפקת מפות נושאיות על-פי הצורך.

קרינה בלתי מייננת
בשנת 2012  ערכנו 20 דוחות מדידת קרינה בקרבת אתרים סלולריים, ובקרבת שנאים ומוקדי שדות מגנטיים בתדר רשת החשמל. סך הכול בתחומי האיגוד נמצאות 260 אנטנות סלולריות (תחנות בסיס). בשנת 2012 נוספו 51 אנטנות, רובן של החברות החדשות גולן, ומירס תקשורת, אשר הורשו על ידי רשויות המדינה להקים אנטנות חדשות בתצורה של "מתקן גישה אלחוטי", כלומר בפטור מחובת קבלת היתר בנייה. במרבית הבדיקות שנערכו סביב אנטנות סלולריות, רמות הקרינה הסביבתית היו נמוכות – כאחוזים בודדים מהתקן הסביבתי.  במדידות של שדות מגנטיים בתדר רשת החשמל, נמצאו חריגות במספר מקרים. בהתאם, הוצאנו הנחיות לצמצום החשיפה של הציבור לשדות המגנטיים באותם מקומות.
יש לציין כי בניגוד למצב בתדר שידורי הרדיו, המלצות המשרד להגנת הסביבה לחשיפה לשדות מגנטיים בתדר רשת החשמל אינן מגובות עדיין בתקנות מתוקף חוק הקרינה הבלתי מייננת.