צור קשר לתוכן הדף

רעש

חוות הדעת של האיגוד בנושא מניעת רעש  ניתנת בכפוף לחוק למניעת מפגעים, 1961 ותקנותיו :

  •  תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990 .
  •  תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג- 1992 .
  • תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)(תיקון), התשע"א- 2011 .

למניעת מטרדי רעש פועל האיגוד בשני מישורים:
פיקוח על בניית מתקנים חדשים בתעשייה .
באיגוד נבדקים סקרים/נספחים אקוסטיים  שהוגשו ע"י המפעלים בהתאם לדרישת מתכנן האיגוד כתנאי לקבלת היתרי בנייה למתקנים חדשים.
טיפול בפניות ציבור בנושא מטרדי רעש.
האיגוד מטפל בתלונות מטרדי רעש הנגרמים על ידי מפעלים, עסקים ומוסדות ציבור.

מסמכים